A weboldalon sütiket (cookies) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A honlap további használatával Ön hozzájárulását adja a sütik használatához. Tudjon meg többet az oldalon használt sütikről.

Üdvözlünk a Biblia Szövetség Egyesületnél! Kövess Facebookon facebook 161, iratkozz fel RSS-re feed1, olvasd német de flag1 vagy angol EN Flag1 nyelvű összefoglalóinkat!

www.bibliaszov.hu

Programok

Események nem találhatóak

Szikszai Béni száz éves lenne

Szikszai Béni nevének emlí­tése nélkül lehetetlen a 20. századi belmissziói mozgalomról beszélni. Neve összeforrt a lelki ébredéssel és a Bethánia CE Szövetséggel, amelynek hosszú éveken át hűséges munkatársa volt;

áldott eszközként Isten kezében, "akit emberi sorsa mély megaláztatása ellenére sem tudott megingatni hitében és eltántorí­tani szilárd meggyőződésétől" (Szebeni Olivér). Bár bőven volt része különféle megaláztatásokban, nem csüggedt el. Mennyei atyja, akihez mindvégig hűséges maradt, nemcsak megerősí­tette őt a próbák idején, hanem meg is dicsőí­ttette magát benne és általa. Akik ismerték - barátai és ellenfelei egyaránt - tisztelték és becsülték őt őszinteségéért, egyenességéért. Miként a bibliai hithősök, ő sem volt makulátlan, de mindig tudta, hogy hol talál bűnbocsánatot. Az evangélium embereként szavaival, életével is az élő Krisztust hirdette, ezért nem mindenütt fogadták őt kitörő örömmel. Ahogyan az Ige meghasonlást okoz az emberek között, í­gy személye is megosztott sokakat. Sajnos, még lelki testvérei sem tudták őt "egyformán szeretni". Némelyek rajongtak érte és csüngtek rajta, másokat irritált szókimondása, hajthatatlansága. Annyi bizonyos: az egyháztörténészeknek nem lesz könnyű dolguk, ha egyszer majd megpróbálják feltárni és értékelni életművét.
Amit ebben a pillanatban tudunk róla nem egyéb, mint különböző életrajzi adatok halmaza, illetve azok az újságcikkek, amelyek felelevení­tenek egy-egy epizódot életéből. Az "Ahogy én láttam" cí­mű emlékiratában, amit 1974-ben vetett papí­rra, több személyes vonatkozású megjegyzés található - annak ellenére, hogy igyekezett mindvégig az "árnyékban maradni". Mivel szí­vügye leginkább az ébredés volt, ezért ennek előzményeiről, történéseiről beszél, mintsem önmagáról. A népi í­rók szenvedélyes hangja szólal meg benne, amikor pontos leí­rását adja a 20. század társadalmi mozgásának és egyházi életének. A bevezető akár szociográfiai tanulmány is lehetne (gyakran idézi fel Szabó Dezsőt, Kovács Imrét és társait), a továbbiakban pedig bemutatja az akkori egyházi élet és a belmissziói mozgalom jelentősebb alakjait.
1908. június 4-én született a Szolnok megyei Abony község tanyavilágában, ahol édesapja gazdálkodó parasztember volt. A bábaasszony úgy í­télte, hogy életképtelen, ezért Pünkösd napján gyorsan megkeresztelték. Isten azonban másként döntött felőle, í­gy csodálatos módon életben maradt. Gyermekkorának képei egész életén át végig kí­sérték. Mély nyomot hagyott benne nővérének öngyilkossága, illetve a Tanácsköztársaság, amikor több szörnyű esemény szemtanúja volt. Az iskola távol esett a szülői háztól, mégis szí­vesen és nagy kedvvel tette meg - tizenkét esztendőn keresztül - minden nap a három kilométeres utat. Apja, látva a fiú jó képességeit, úgy döntött, hogy többet érdemel a paraszti életformánál. Ezért a polgári iskola elvégzése után beí­ratta a szolnoki Zsidó Kereskedelmi Iskolába, ahol ő volt az egyetlen parasztszármazású diák.
Negyedikes korában súlyos beteg lett, és hosszabb időt töltött otthon. Ekkor adta kezébe hí­vő édesanyja a Bibliát, amit nagy kedvvel olvasott, és felragyogott előtte Krisztus váltsága: "ami ebben a könyvben van, igaz" - mondta - "és én erre ráteszem az életemet". Egy ige különösen is hangsúlyossá lett előtte: "Ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet" (Csel 9,15).
A sikeres érettségi vizsgát követően az Abonyi Községházán, később pedig a Járási Főszolgabí­rói Hivatalban kapott állást.. Nagy lehetőségek előtt állt, de őt nem a világi karrier érdekelte; az Úrnak akart szolgálni, amire hamarosan lehetősége is nyí­lt.
Már megtérése évében megismerkedett Molnár Máriával, aki később a missziói mezőn halt mártí­rhalált. A misszionáriusnő meghí­vta a Bethánia CE Szövetség budapesti konferenciájára, és ez az út végképp "megpecsételte sorsát". Tagja lett az egyesületnek, sőt, 1930 őszétől a Bethánia választmánya utazó titkárként alkalmazta. Az ügy érdekessége, hogy a választmány egyetlen tagja ágált ellene, Bereczky Albert, aki később püspökként sem "fogadta őt a kegyeibe".
Szikszai Béni belevetette magát a munkába, járta az országot és hirdette az evangéliumot. Évente húszezer kilométert is megtett, többnyire gyalog, vagy lovas kocsin. Prédikált egyszerű, szalmatetős szérűben és hatalmas templomokban. Beszélt keveseknek, és szolgált tömegeknek. Közben sok emberi értetlenséggel és rosszindulattal is találkozott, főleg a nyájukat féltő papok részéről. Mások viszont örömmel fogadták igehirdetéseit, és személyes megváltójukká fogadták Jézus Krisztust.
"Egykönyvű" ember volt, hiszen hiába rendelkezett hatalmas könyvtárral, mégis a Szentí­rást tartotta mindenek előtt fontosnak. Állí­tólag hatvanszor olvasta végig Bibliáját. Életét mindvégig az Írás szavai hatották át, Krisztus keresztje szüntelenül ott ragyogott szemei előtt. Talán ezért is hangzott ajkáról oly hitelesen és hatalmasan a keresztről szóló bizonyságtétel.
Nemcsak utazótitkárként vált neve ismertté, a Bethánia berkein beül is nagy tekintélyt ví­vott ki magának. Olyannyira, hogy 1939-ben, Sallay István halálát követően, őt választották főtitkárnak. í“riási lendülettel fogott hozzá a munkához, hamarosan megéledt az alvó egyesület. Evangélizációk, lelki konferenciák követték egymást, beindult az utcamisszió, hangsúlyosabb lett a közösségek pásztorolása, tartalmasabb a Mustármag cí­mű folyóirat. Közben megházasodott, feleségül vette Rí­vó Erzsébetet. Sajnos, boldogságuk nem tartott túl sokáig, felesége viszonylag fiatalon elhunyt. Másodszor is megnősült, főtitkár elődjének leányát, Sallay Esztert vette el.
A II. világháború eseményei nem rendí­tették meg munkájában, folytatta ébresztői szolgálatát. Járta az országot, térí­tett, lelkigondozott, szervezte a budapesti és vidéki közösségeket. Az ostrom alatt menekülteket rejtegetett. Szoros kapcsolatot épí­tett ki egyházi és egyesületi vezetőkkel, gyakran együtt imádkoztak.
Amint a harcok elcsitultak, a lelki munka újra felvirágzott. A nagy budapesti evangélizáció, az alcsúti és vajai konferenciák, lelki alkalmak sokasága jelezte, hogy Isten hatalmas ébredést készí­tett a nemzetnek, és az ébredés egyik fáklyavivője Szikszai Béni. Budapest mellett Debrecen az ébredés centruma, ahol dr. Szabó Mihály táblabí­ró volt a közösségvezető. Kettejük között valami "megmagyarázhatatlan feszültség" érezhető, amit egymással elrendezni nem tudtak, de a lelki munka ennek nem látta kárát.
A virágzó lelki élet azonban nem tetszett mindenkinek, főként az új hatalomnak nem. Utasí­tásukra az egyház vezetői mindent elkövettek, hogy megfékezzék az ébredést. Végül létrehozták a Református Missziói Szövetséget (ebbe olvasztották be a különböző kegyességi irányzatokat), majd megjelent a hí­rhedtté vált Testvéri Izenet, amelynek lényege az egyesületi munka teljes felszámolása volt. Szikszai Béni a Konvent alkalmazásába került, de egy év múlva a beosztása megszűnt. Nehéz időszak következett számára. Alcsútra vonult vissza, ahol gazdálkodni kezdett.
1953-tól családjával Göböljárás-pusztára költözött, ahol az erdőgazdaság alkalmazta segédmunkásként. Ez az időszak volt életének a mélypontja. Mind lelkileg, mind fizikailag súlyos terheket hordozott. Közben állandóan zaklatta a világi hatalom és az egyház. Olykor elcsüggedt, Istentől azonban nem távolodott el. Az ötvenes évek végén, amikor enyhült a szorí­tás, újra "szolgálatba helyezte magát", és munkatársai előtt tett bizonyságot. Igeszolgálatot azonban egyelőre nem vállalt, bár ilyen kéréssel több felől is megkeresték. A szekták, kisegyházak hí­vását kategorikusan elutasí­totta, de nem vette jó néven az ún. "földalatti evangéliumi mozgalmak" megmozdulásait sem. Annak ellenére, hogy vezetőikkel szoros kapcsolatban állt.
1976-ban a Református Egyház vezetői visszahí­vták az evangélizációs szolgálatba, amelyet azután haláláig végzett. Rendszeresen tartott bibliaórákat a pestlőrinc-erzsébettelepi gyülekezetben, amelynek főgondnoki tisztét is vállalta. Sajnos, egészségi állapota folyamatosan romlott, ereje egyre fogyott. 1985. január 26-án érkezett el hozzá is a hazahí­vó szó.
Szikszai Béni nemcsak mint igehirdető és szervező tűnt ki, hanem irodalmi téren is jelentőset alkotott. Számos műve jelent meg, főként kommentárok, prédikációskötetek. De í­rt verseket, szí­njátékokat és énekszövegeket, cikkeit pedig több egyházi lap is leközölte. Széleskörű levelezést folytatott, német nyelvről számos könyvet lefordí­tott. Több kézirata - í­gy önéletí­rása is - mindmáig kiadatlan. A jövő nemzedékére vár, hogy feldolgozza hagyatékát, és méltó módon megemlékezzen arról az emberről, aki egész életét Krisztus ügyének szolgálatába állí­totta.

Margit István / Pécel

Tájékoztatjuk honlapunk látogatóit, hogy a megjelent írásokhoz megszűnt a hozzászólás lehetősége. Kérjük szíves megértésüket!
(a Biblia Szövetség vezetősége)

Filmismertető

Demóna - lenyűgözően látványos miközben az Ördöggel szimpatizál
2014. június 10. kedd
Sokan viszolyognak minden Walt Disney filmtől, és bár én nem tartozom közéjük, a Stúdió legújabb...
Két nap, egy éjszaka
2014. október 27. hétfő
Néha rájössz, mekkora kincs van a birtokodban, mielőtt még elveszítenéd. A belga Jean-Pierre...
127 óra (127 Hours)
2011. február 22. kedd
A hat Oscar-díjra jelölt film Aron Ralston  (James Franco) profi hegymászó szívbemarkoló,...
Rumnapló (The Rum Diary)
2011. november 29. kedd
Hazai bemutató: 2011. december 1. színes, feliratos, amerikai kalandfilm, 120 perc, 2011 16...
Mavericks - Ahol a hullámok születnek
2013. június 21. péntek
Szombat délután egymásra nézünk a fiammal, és hirtelen ugyanaz az ötletünk támadt. Tartsunk...
Phillips kapitány
2013. november 25. hétfő
2013-ban sorra mutatták be az izgalmasabbnál izgalmasabb túlélő drámákat a rangos nemzetközi...
A Wall Street farkasa és Walter Mitty titkos élete
2014. január 01. szerda
Az idei ünnepi mozikínálat több meglepetést is tartogatott a mozirajongók számára. Sokan már az...
Oscar-gála után
2011. március 03. csütörtök
2011. február 27-én kiosztották a díjakat a 83. Oscar-gálán a Los Angeles-i Kodak Színházban. A...
Everest
2015. október 01. csütörtök
Mi, akik az emberiségnek abba a 99,999 százalékába tartozunk, akik...
Gázt! (Drive)
2011. október 12. szerda
színes, feliratos, amerikai akciófilm - 2011 (100 perc) Csak felnőtteknek! Nicolas Winding Refn...

Könyvismertető

Véletlenül milliárdos
2010. november 16. kedd
A közösségi háló (The Social Network) c. film bemutatójának másnapján tartotta...
Egy guru halála
2013. január 04. péntek
Az író a gyermekkora bemutatásával kezdi a könyvet, valós és tényszerű képet festve a...
Társtaláló
2012. december 13. csütörtök
Egy fiú, aki 18 évesen lemondott az addig bevett szokásként gyakorolt randevúzgatásról, 5 évvel...
A viskó
2011. január 13. csütörtök
A Biblia Szövetség Fontos kérdések előadássorozatának...
Fűtő Róbert: Béküljünk ki! ...de hogyan?
2013. november 04. hétfő
A legtöbb keresztyén könyv azt mutatja be, hogy milyennek kellene lennie a jól működő keresztyén...
12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt
2013. október 07. hétfő
A napokban olvastam egy cikket a magyarországi válások számáról. Megdöbbentő számadatok állnak...
Reflektorfényben a túlevés
2013. június 03. hétfő
„Isten a falánkságot (más szóval a túlevést) bűnnek tartja: 'Mert a dőzsölő és a falánk...

Képek

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

Cikkajánló Biblia és Gyülekezet folyóiratunkból

Gyermeknevelés - fegyelem és engedés

Ha Isten gyermekekkel ajándékozott meg, akkor azt a különleges missziói küldetést is adta, hogy a szeretet, gondoskodás, tanítás és nevelés nyelvén vigyük őket közelébe. A szülők gyermekeik iránti kapcsolatában is Isten lénye kell, hogy kiábrázolódjon.

A kisgyermek apját, anyját mindenhatónak gondolja, minden bújával-bajával hozzá szalad, az átélt szeretet, védelem, gondoskodás Isten tulajdonságait körvonalazza számára. A pozitív szülőélmények a későbbiekben jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy bizalommal várja a fentről jövő segítséget – immár a Mindenhatótól.

Mit jelent az Urat hordozni a családban?

Igyekezzetek a város jólétén!

(Megújulás a fáradozásban)

„... igyekezzetek a város jólétén..., könyörögjetek érte..., mert annak jóléte lesz a ti jólétetek!" (Jer 29,7)

Bár a bibliai idézet a babiloni fogságban élő zsidók számára küldött prófétai üzenet, ez csak még jobban megerősít bennünket abban a látásban, hogy Istennek kifejezett akarata a keresztyének munkálkodása városuk, országuk és a világ jólétén.

A törvényt betöltötte

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem." (Mt 5,17)

Jézus Krisztus többször is tanított életének, szolgálatának céljáról. A hegyi beszéd nagy ívű gondolatai között a fenti ige világítja meg Krisztus jövetelének jelentőségét. Tanítása az újdonság erejével hatott hallgatóira, és a sokaság álmélkodott azon, mert „úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók".

Miként viszonyul Jézus és tanítása az ószövetségi törvényhez? Esetleg Jézus szokatlan gondolatai hatályon kívül helyezték a régi törvényt, és attól független, gyökerestől új tant és kegyességet léptettek életbe?

Legjobb befektetés: a továbbadás

Tanúi és részesei vagyunk annak, hogy a szegénység és a gazdagság között egyre nagyobb szakadék tátong. Ezt a szakadékot áthidalandó, sok szegény ember mégis azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha gazdag volna. Mindezidáig virágzott a hitelpiac, ami hozzásegítette a nincsteleneket ahhoz, hogy gazdagnak látszanak. Hasonlóan népszerűek a szerencsejátékok, ahol néhány tipp, vagy ügyes kártyaforgatás ígér gyors meggazdagodást. Alapvetően járja át korunkat ez a sóvárgás a többre, fényesebbre és korlátok nélküli szabadságra. Ezenközben arról sem hallgathatunk, hogy roppant lelki sötétség és erkölcsi nihil uralkodik a szívekben.

Alapítsunk új egyházat?

A reformáció emléknapjához közeledve a protestáns egyházak felsorolják azokat az érveket, kritikai megjegyzéseket, amelyekkel igazolni akarják létjogosultságukat. Ilyenkor elhangzik az ún. nyugati (római), ill. keleti (bizánci) keresztyénség kritikája, azzal a magabiztossággal, amiből kitűnik, hogy mi, protestánsok különbek vagyunk.

Megtörtént?

Azok, akik évek óta olvassák az újságokat, nézik a tv műsorait, és hallgatják a rádióadásokat, egyre gyakrabban teszik fel azt a kérdést, hogy amiről ezekből értesülnek, az valóban megtörtént? Hiszen néhány nap múlva ugyanabból a hírforrásból az ijesztő hírek, hitelesnek tűnt történetek cáfolatával is rendszeresen találkoznak.

Valószínű, hogy a hírszerkesztők közül kevesen gondolnak arra, hogy ez a lassan megszokottá váló jelenség egyre bizonytalanabb légkört teremt a társadalomban, aminek következménye az a nagyon gyakran használt megállapítás, hogy ma már nem lehet hinni senkinek, illetve semmiféle ténynek.

A találkozás öröme

A feltámadott Krisztussal való találkozás mindenkinek nagy örömöt jelentett. Az asszonyok „félelemmel és nagy örömmel" futottak, hogy megvigyék a feltámadás hírét a tanítványoknak. Amikor Jézus először megjelent az övéinek, „megörültek a tanítványok, hogy látják az Urat" (Jn 20,20). És azóta is minden Jézusban hívő embernek öröm, ha csendben őrá figyelhet, vele a hit által együtt lehet.

A mártír misszionárius

(Molnár Máriára emlékezve)

Szülővárosa és a külmissziói munka támogatói a közelmúltban Várpalotán emlékeztek a 125 éve született Molnár Máriára, a magyar református egyház misszionáriusára, aki Pápua Új-Guinea partjainál, a tengeren halt mártírhalált. Az 1950-ben Mánusz szigetén felállított síremlék őrá és a szigeten működő német evangélikus misszió II. világháborúban mártírhalált halt társaira emlékeztet. A japán katonák mintegy húsz misszionáriust és ugyanennyi német, a Bismarck-szigeteken maradt polgári lakost végeztek ki brutálisan 1943. március 16-án, az Akakize torpedóromboló fedélzetén. Közöttük volt Molnár Mária misszionáriusnő is, aki tizenöt évet töltött a pápuák között.

Lelki gyengeség - Isten közelségének hiánya

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az Ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek." (Jak 4,7-8) Arról olvastunk most, hogy valaki ellenáll az Ördögnek, és az elfut tőle.

Az 1956-os eseményekkel kapcsolatos filmet néztünk meg a családdal közösen. Megrázott bennünket, hogy a hősök elpusztultak a mérhetetlen túlerővel szemben, és ügyük is elveszett. Visszagondolva, milyen furcsa lenne úgy megrendezni ezt a filmet, hogy a fegyvertelen emberek elől a tankok „elszaladnak". Pedig itt és most hasonló biztatásról olvasunk: álljatok ellent, és az ellenség el fog futni! Milyen fantasztikus erő, óriási hatalom kellene ahhoz, hogy a túlerőben lévő ellenség elfusson.

Ami karácsonyi igehirdetéseinkből kimarad

Legelőször le kell szögeznünk, hogy a címbeli kijelentés nem teológiai vád: nem rossz írásmagyarázókról és figyelmetlen igehirdetőkről lesz szó a későbbiekben. Nem hiba az, hogy karácsonykor nem arról szólunk, akire előadásom utal majd, hanem Jézus Krisztusról. Mert karácsony az ő ünnepe. Az Ige lett testté, halljunk tehát róla, a Krisztusról minél többet! Erre számít és készül a gyülekezet is, amikor beül a padokba. Csak a nagyapámtól hallott legátustörténet szereplője lepődött meg, amikor a maga számára felfedezte a nagy újdonságot. Felolvasta a karácsonyi történetet a jászolbölcsőről, a betlehemi pásztorokról és az angyalról: „... hirdetett nékik nagy örömet, mert született a megtartó, aki..." – és itt, a bibliaolvasás közben lapoznia kellett; s mivel összeragadtak a lapok, ezért többször ismételte: „született a megtartó, aki". Amíg végül, sikeres lapozás után diadalmasan megtalálta: – az Úr Krisztus!

A hazaszeretet, mint kötelesség

A protestáns gondolkodók kimerítően tanítottak a nemzetről, a hazáról, és ezt mindig úgy tették, hogy közben felmutatták azt az isteni gondoskodó szeretetet és áldást, amit a bűnbe esett ember számára a haza ma is jelent.

Megtanulhatjuk tőlük, hogy a haza egyrészt közösség, ami szociális biztonságot nyújt: gondoskodást az elesett emberről, a rászorulóról, s emellett a nemzet tagjainak egymást építő közösségi kapcsolata is virágzik. De olyan különleges élettér is a haza, ahol az egyéniség kiteljesedhet. A haza védelmet is jelent a külső és belső veszéllyel szemben.

Mindezekkel Isten megakadályozta azt a tragédiát, hogy a bűneset miatt elszabadult indulatok után az emberiség történelme teljes káoszba süllyedjen. Készített tehát az Úr az embereknek hazát, olyat, amiben megtartott valamit abból, amit az Éden jelenthetett volna számukra.

Emlékezz meg az útról!

„...emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened!" (5Móz 8,2)

„Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük." (Mt 25,19)

Mindkét bibliai szakaszban számadásról van szó. Isten kegyelme, hogy időnként maga elé állít, és elszámoltat bennünket. Az adventi, karácsonyi, szilveszteri ünnepkörben több alkalom is kínálkozik arra, hogy az úrvacsorára készülve, számadást tehessünk. Ennek most csak egy fontos, keresztyén gyakorlatunkban mellőzött mozzanatára szeretném ráirányítani a figyelmet.

Reformátusok a nehéz időkben

(Megújulási kísérletek a magyarországi református egyházban a II. világháború után)

Az I. világháború és Trianon traumája után eszmélődő magyar reformátusság a misszió és evangélizáció végzésében kereste és látta a kibontakozás, a talpra állás legfontosabb eszközét, így ez a szolgálat különösképpen is fontos szerepet kapott az egyház életében. Ez részben sikerült is, ám alig múlt el néhány évtized, amikor ismét padlóra került az ország. A II. világháború szörnyűségei és az ezt követő időszak gazdasági-politikai válsága azonban újabb lendületet adott a korábbi kezdeményezéseknek, s ennek köszönhetően a felelős egyházi vezetőket ismét foglalkoztatni kezdte a belmissziói munka kérdése.

Mi történt húsvétkor?

Jonathan Edwards neves teológus szerint a történelem értelmezésénél a nem látható szempontokat is figyelembe kell vennünk. Ezt nevezi meta-narrativának, azaz a földi eseményt a vele azonos időben történő mennyei és a pokolbeli történésekkel együtt kell vizsgálni. M is ezt próbáljuk tenni, amikor a következőkben húsvét titkát kutatjuk.

A Biblia és az egyházak

A keresztyén egyházakban újra és újra fellángolt a vita arról, hogy minek tekintsék a Bibliát: Isten szavának vagy csak egy olyan könyvnek, amiben benne van az Isten szava? Minden állítása igazságnak tekinthető, vagy csakis a megváltást érintő kérdésekben megbízható? Egy szinten áll más vallások alapirataival, vagy felülmúlja azokat?

A továbbiakban azt szeretnénk kedves Olvasóinknak bemutatni, hogy ebben a fontos kérdésben mit tanítanak a különféle keresztyén egyházak, illetve hogyan tükröződik az egyházak Bibliáról vallott felfogása hitvallásaikban.

Kövess minket facebookon!