A weboldalon sütiket (cookies) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A honlap további használatával Ön hozzájárulását adja a sütik használatához. Tudjon meg többet az oldalon használt sütikről.

Üdvözlünk a Biblia Szövetség Egyesületnél! Kövess Facebookon facebook 161, iratkozz fel RSS-re feed1, olvasd német de flag1 vagy angol EN Flag1 nyelvű összefoglalóinkat!

www.bibliaszov.hu

Programok

Események nem találhatóak

Cél és működés

Alapí­tó okirat

a magyarországi reformátori alapokon álló egyházak által végzett keresztyén nevelési, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá családvédelmi tevékenység segí­tését célzó, országos hatáskörű Bibliaisoka létesí­tésére, ill. a Pest Megyei Bí­róság 1989. június 19-én kelt 1 Tsz. 37/1989/2. sz. végzése alapján nyilvántartásba vett Biblia Szövetség nevezetű, jogi személyiséggel rendelkező egyesület által Pécel, Isaszegi u. 20. sz. alatt már fenntartott bibliaiskolai tevékenység továbbfejlesztésére és bőví­tésére, valamint az ezekkel kapcsolatos anyagi, tárgyi és személyi feltételek megteremtésére.

A fenti cí­m alatt - használatra térí­tésmentesen átengedett - épületben már évek óta működtetett Bibliaiskola bőví­tését, továbbfejlesztését mindenekelőtt az érintett egyházakban vallásoktatásra jelentkező 6-18 év közötti gyermekek és ifjak számának dinamikus növekedése és az elégtelen lelkészi /oktatói és nevelői/ létszámból adódó feszültségek indokolják, de a gyülekezetépí­tés és lelki gondozás vonatkozásában jelentkező egyre nagyobb igények is alátámasztják.

Az alapí­tók legfőbb szándéka annak elősegí­tése, hogy a gyülekezeti lelkipásztorok az egyre növekvő vallásoktatási és lelkigondozási feladatoknak - a gyülekezetek tagjaiból önként jelentkező, s a szolgálatra felkészí­tett - munkatársak segí­tségével egyre nagyobb mértékben eleget tudjanak tenni.

 1. Az alapí­tvány elnevezése és jelenlegi székhelye:

  Országos Bibliaiskola létesí­tése egyházi lelki munkások képzése céljából.
  Jelenlegi székhely: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.

 2. Az alapí­tvány célja:

  Az alapí­tvány célja olyan országos hatáskörű Bibliaiskola létrehozása, amely a magyarországi reformátori alapokon álló egyházak gyülekezeteiben és intézményeiben végzendő keresztyén nevelési, lelkigondozási és gyülekezetépí­tési szolgálatra készí­ti fel a gyülekezetek nem lelkészi képesí­tésű tagjait, akik ilyen szolgálatra - élethivatásszerűen, vagy főfoglalkozásuk mellett - Isten iránti hálaadással, örömmel vállalkoznak és e szolgálat végzésére alkalmasak.

 3. Az alapí­tványi cél megvalósí­tásának feltételei és főbb eszközei:
  1. Az Országos Bibliaiskolabeindí­tásához szükség van
   • megfelelő oktatói és kiszolgáló helyiségekkel ellátott épület biztosí­tására, amely évi 8-9 hónapos foglalkozás mellett egyidejűleg legalább 50-60 fő egyházi lelki munkás képzését lehetővé teszi;
   • a helyben lakás, azaz a kollégiumi elhelyezés megteremtésére a fenti létszámú hallgatók, az ott állandóan foglalkoztatott tanerők, valamint az egyéb feladatokat ellátó személyzet részére;
   • megfelelő tanterv kidolgozására az alap, közép és felsőfokú bibliaiskolák részére és a későbbiekben szükséges továbbképzésre.

   Az alapí­tványi cél megvalósí­tásánál alapul a teljes Szentí­rást kell tekinteni és igénybe kell venni a Biblián alapuló hit- és erkölcsi igazságok, a reformátori Hitvallások és taní­tások ismertetésének, valamint széleskörű elterjesztésének modern eszközeit is. /Ilyenek pl.: könyvkiadás, a tananyag jobb megértését elősegí­tő dolgozatok, jegyzetek, video- és magnófelvételek készí­tése és terjesztése, stb./

   Az alapí­tvány fontos célkitűzése, hogy az ORSZÁGOS BIBLIAISKOLA evangélizációk, konferenciák, táborok, csendesnapok megrendezésével a gyakorlatban is segí­tse a keresztyén nevelési eredmények megszilárdí­tását célzó családvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálati ágak kiépí­tését és működtetését. Ennek keretében tevékenykedhet pl. a házasságra, gyermekvállalásra felkészí­tő, az ifjú házasok gondozását segí­tő, narkomániás- és iszákosmentő célzatú, evangélizáló, hitmélyí­tő, lelkigondozó, továbbá a betegek és idősek gondozását végző szolgálat is.

   Az alapí­tók céljaik megvalósí­tásához a magyarországi reformátori alapokon álló egyházak megújulásán munkálkodó BIBLIA-SZÖVETSÉG lelkészi szolgálatában álló tagjainak, ill. hí­vő gyülekezeti munkásainak közreműködését és szolgálatát kí­vánják igénybe venni, mely módon az alapí­tványi cél megvalósí­tásának személyi feltételei biztosí­thatók.

  2. Az Alapí­tvány közhasznú szervezetként működik. A nevelést, oktatást, és ennek háttere biztosí­tását, a gyermek- és ifjúságvédelmet mint célszerinti tevékenységet közhasznú tevékenységként végzi.

   Munkálkodása révén a legszélesebb társadalmi rétegeknek szeretné lehetővé tenni az országos bibliaiskola megvalósult célkitűzéseinek igénybevételét, í­gy abból bárki részesülhet.

 4. Az alapí­tvány alapí­tói és az alapí­tványi összeg meghatározása:
  Az alapí­tók neve Lakcí­me Összeg
  Bárdy Ferenc és neje Szoboszlai Sára 1139 Bp., Fiastyúk u. 71/a. 10.000 Ft
  Sí­pos Ete Álmos 1089 Bp., Üllői út 90. 10.000 Ft
  Asztalos Zoltán 4200 Hajdúszoboszló, Csokonai u. 32. 10.000 Ft
  dr. Tárczyné dr. Tuma Lenke 1041 Bp., Kassai u. 54. 10.000 Ft
  Pásztor Gyula 2119 Pécel, Árpád u. 17/a. 10.000 Ft
  Bükkösi Miklós 1082 Bp., Baross u. 79. 10.000 Ft

  Összesen 60.000 Ft

 5. Az alapí­tványi vagyon kezelése és az alapí­tvány képviselete, felügyelete:
  1. Az alapí­tvány vagyonának kezelésével és az alapí­tvány képviseletével /Kuratórium/ alapí­tók a következő személyeket bí­zzák meg:

   Név Lakcí­m
   Földvári Tibor 1026 Budapest, Torockó tér 1.
   Kiss Mihály 2211 Vasad, Kossuth u. 23.
   Kurgyis László 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 30.
   Weber István 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. II/1.
   Zila Péter 2151 Fót, Károlyi I. út 1.

   A kuratórium tagja mindenkor csak a Biblia Szövetség tagja lehet. A kuratórium tagjainak száma jelenleg 5 fő. A kuratórium elnöke: Zila Péter, helyettese Földvári Tibor, aki az elnök tartós akadályoztatása esetén ellátja az elnöki teendőket.

   A kuratórium valamennyi kérdés eldöntéséről nyí­lt szavazással határoz, általában egyszerű szótöbbséggel. A kuratórium határozatképes, ha a határozat meghozatalánál legalább 4 tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

   A kuratórium összehí­vásáról szükség esetén, vagy bármeny tag kérésére az elnök köteles gondoskodni. A Kuratóriumot í­rásban kell évente legalább kétszer összehí­vni a napirend egyidejű közlésével. A kuratóriumi ülések nyitottak. Ugyancsak az elnök, vagy helyettese jogosult a kuratórium nevében utalványozni, jogokat és kötelezettségeket vállalni.

   Az Alapí­tványnak olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből egyértelműen kitűnik a Kuratórium határozatainak tárgya, hatálya, ideje, a szavazók aránya és, ha lehetséges, akkor személye is.

   A Kuratórium dönt:
   • az éves költségvetésről
   • az anyagiak felhasználásáról, a támogatások rendjéről
   • a foglalkoztatottak számáról és személyéről
   • munkáltatói kérdésekről
   • az éves beszámolók, a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
   • fegyelmi kérdésekben
   • a Felügyelő Bizottság jelentésének ajánlásairól, előí­rásuk végrehajtásáról
   • a belső szabályzatok elfogadásáról

   Az alapí­tványhoz magán személy és jogi személy is csatlakozhat.

   Az alapí­tvány vagyona kizárólag az alapí­tványi célok elérése érdekében használható fel.

  2. Az Alapí­tvány működésének, gazdálkodásának felügyeletével az alapí­tók Felügyelő Bizottságot bí­znak meg, amelynek tagjai a következők:

   • (elnök): Kiss László 1185 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 39/a.
   • (tag): Kosteleczki Jánosné 1174 Budapest, Ady E. u. 46.
   • (tag): Puskás Ildikó 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 61. VII/52.

   Munkáját az elnök szervezi és irányí­tja. A Bizottság tevékenységét önmaga által megállapí­tott ügyrend szerint végzi. Az ellenőrzés során tapasztaltakról jelentést készí­t, amelyet a Kuratórium elnökének továbbí­t.

   A Felügyelő Bizottság a célszerinti tevékenységet súlyosan veszélyeztető intézkedést a jelentés továbbí­tásától a Kuratórium intézkedéséig jogosult felfüggeszteni. Ilyen jellegű döntéséről az intézkedés bevezetésével egyidejűleg a Bizottság az alapí­tókat is értesí­ti.

   Egyéb eljárási jogosultsága az 1997. évi CLVI. törv. 11. §-ban megfogalmazottak szerint van.

   Kuratórium - amennyiben a feltárt hibák helytállóak - határidő kitűzésével azok kiküszöbölésére az intézkedést megteszi, és erről a Felügyelő Bizottságot és az alapí­tókat egyidejűleg értesí­ti.

   A Felügyelő Bizottság elnöke és felkért tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

  3. A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság közhasznúságot érintő határozatait, valamint a közhasznúsági jelentést a Biblia Szövetség folyóiratában hozza nyilvánosságra.

  4. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az 1997. évi CLVI. törv. 8. §-ban meghatározott eseteken kí­vül az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója javára bármilyen javadalmazást (munkabér, tiszteletdí­j stb.) állapí­tanak meg.

  5. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja (a bizottsági tagokra és a Kuratóriumra tekintettel) - és a Kuratórium tagja közül nem vehet részt a határozathozatalban az a személy, aki a 6. d) bekezdésben meghatározott esetekben - közeli hozzátartozó. (PTK. 685. § b. pont.)

  6. Az Alapí­tvány közhasznú gazdálkodásával kapcsolatos irataiba megkeresésre, az ok megjelölésével, í­rásban közölt időpontban bárki betekinthet. A nyilvános kuratóriumi ülések tárgyalási anyagába minden résztvevő az ülés időpontjában - ennek előre történő jelzése nélkül is - betekinthet.

 6. Csatlakozás az alapí­tványhoz

  Az alapí­tványhoz bármely természetes, vagy jogi személy, hazai, vagy külföldi szervezet csatlakozhat, amennyiben a csatlakozó az alapí­tvány fentiekben részletezett célkitűzéseivel egyetért és azok megvalósí­tását anyagilag, vagy egyéb módon támogatni kí­vánja.

  Az Alapí­tó Okirat 2./ pontjában foglalt alapí­tványi cél megvalósulásának döntő feltétele az oktatás és a kollégiumi elhelyezés lehetőségeit biztosí­tó épület/ek/ rendelkezésre állása, amelynek anyagi eszközeit társadalmi úton - rövid időn belül - aligha lehetséges biztosí­tani.

  Ezért - a feladat jelentőségére, közérdekű jellegére és megoldásának sürgősségére való tekintettel - alapí­tók kérik az illetékes állami szerveket, hogy az alapí­tványi célnak megfelelő objektum biztosí­tására, az alapí­tványhoz történő csatlakozásra lehetőségeiket megvizsgálni szí­veskedjenek.

  Az alapí­tvány nyitottságára jellemző, hogy az országhatáron kí­vüli területről történő jelentkezés estén részt kí­ván venni az ott végzendő keresztyén nevelési és gyülekezetépí­tési szolgálatok lelki munkásainak képzéséből is, amennyiben ennek összes feltételei megteremthetők.

 7. Az alapí­tvány anyagi támogatása:

  Az alapí­tvány célkitűzései anyagi támogatási lehetőségének biztosí­tására a kuratórium az Országos Takarékpénztárnál, vagy más pénzintézetnél csekkszámlát nyittat, s az adományok erre a csekkszámlára fizethetők be.

 8. Záró rendelkezések:

  Alapí­tók kijelentik, hogy az alapí­tvány vállalkozási tevékenységet egyelőre nem végez és ilyen tevékenységet később is csak olyan módon kí­ván folytatni, amely kifejezetten segí­ti az alapí­tvány céljának megvalósí­tását. Vállalkozása nem veszélyeztetheti a cél megvalósí­tását, bevétele fel nem osztható, az alapí­tványi cél megvalósí­tására kell fordí­tani.

  Az alapí­tvány - célkitűzéseiből is következően - pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak támogatást nem ad, tőlük el nem fogad. Országgyűlési képviselő-, megyei-, fővárosi önkormányzati képviselő választáson jelöltet nem állí­t, nem támogat.

  Ezen alapí­tványt alapí­tók határozatlan időre hozzák létre, és megszűnése esetén az alapí­tványi vagyon a Biblia Szövetségre (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.) száll.

A Vizsolyi Biblia kinyomtatása 400. évfordulójának évében.

Budapest, 2000. november 23.

(Ezen okirat az 1990. július 7-én kelt és 1997. szeptember 19-én először, 1998. május 20-án másodszor módosí­tott Alapí­tó okirat ismételten módosí­tott változata.)

Filmismertető

A Wall Street farkasa és Walter Mitty titkos élete
2014. január 01. szerda
Az idei ünnepi mozikínálat több meglepetést is tartogatott a mozirajongók számára. Sokan már az...
Egy jobb világ (Haevnen / In a Better World)
2011. április 01. péntek
Susanne Bier, az ismert dán rendezőnő jelentős sikerekkel a háta mögött (Testvéred feleségét,...
Élve eltemetve (Buried)
2011. máj. 16. hétfő
  16 éven aluliaknak nem ajánlott!   Ha rettegsz a bezárt, szűk helyeken, akkor az...
Fertőzés (Contagion)
2011. október 26. szerda
színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi dráma, 106 perc, 2011 A Fertőzés című film leginkább a...
Avatar
2010. október 28. csütörtök
Avatar világ A filmek – hasonlóan a festészethez, az irodalomhoz, vagy a kultúra más kifejező...
HÍRmorzsák 2.
2011. augusztus 16. kedd
"Gyerekként nem rendelkezel hatalommal. Termetre kicsi vagy és gyenge, a felnőttek pedig mindig...
A Mester
2013. máj. 11. szombat
„Ha rájössz, hogyan kell Mester nélkül élni, aki segít eligazodni az életben, akkor ígérd meg,...
A lélek hullámlovasa (Soul Surfer)
2011. június 24. péntek
(DVD megjelenés: 2011. augusztus 9.) Már javában tombol a nyár és a vakáció is elkezdődött, így...
Szerelempróba (Fireproof)
2011. április 01. péntek
„Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és...
Mavericks - Ahol a hullámok születnek
2013. június 21. péntek
Szombat délután egymásra nézünk a fiammal, és hirtelen ugyanaz az ötletünk támadt. Tartsunk...

Könyvismertető

Társtaláló
2012. december 13. csütörtök
Egy fiú, aki 18 évesen lemondott az addig bevett szokásként gyakorolt randevúzgatásról, 5 évvel...
Fűtő Róbert: Béküljünk ki! ...de hogyan?
2013. november 04. hétfő
A legtöbb keresztyén könyv azt mutatja be, hogy milyennek kellene lennie a jól működő keresztyén...
A viskó
2011. január 13. csütörtök
A Biblia Szövetség Fontos kérdések előadássorozatának...
Véletlenül milliárdos
2010. november 16. kedd
A közösségi háló (The Social Network) c. film bemutatójának másnapján tartotta...
Reflektorfényben a túlevés
2013. június 03. hétfő
„Isten a falánkságot (más szóval a túlevést) bűnnek tartja: 'Mert a dőzsölő és a falánk...
Egy guru halála
2013. január 04. péntek
Az író a gyermekkora bemutatásával kezdi a könyvet, valós és tényszerű képet festve a...
12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt
2013. október 07. hétfő
A napokban olvastam egy cikket a magyarországi válások számáról. Megdöbbentő számadatok állnak...

Képek

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

Cikkajánló Biblia és Gyülekezet folyóiratunkból

Szegénység a keresztyén gyülekezetekben

Hazánk lakosságának jelentős része küzd anyagi jellegű problémákkal. Kétségtelen, hogy a szegénység megjelent és egyre inkább jelen lesz közösségeinkben, gyülekezeteinkben is. Kell-e segítenünk az ilyen helyzetbe került hívő testvéreknek, rászoruló gyülekezeti tagoknak vagy a hozzánk forduló embereknek? – fogalmazódik meg sok emberben a kérdés. Tudjuk, hogy több gyülekezetben is működik szervezett gyülekezeti diakónia. Máshol azonban – nem feltétlenül az önzetlen keresztyéni szeretettől indíttatva, sokkal inkább a jelentős anyagi haszon reményében – szerveznek nyereségorientált szeretetszolgálati tevékenységet. Vagyis, a szeretetből fakadó diakónia csak álca, valójában a pénzhiány megoldására szolgáló erőfeszítés. Ennek, a nem szeretetből fakadó diakóniának egyetlen alternatívája az Úr iránti és a testvéri-felebaráti szeretetből fakadó szeretetszolgálat lehet, aminek mintáját a Szentírásban találjuk meg.

Alapítsunk új egyházat?

A reformáció emléknapjához közeledve a protestáns egyházak felsorolják azokat az érveket, kritikai megjegyzéseket, amelyekkel igazolni akarják létjogosultságukat. Ilyenkor elhangzik az ún. nyugati (római), ill. keleti (bizánci) keresztyénség kritikája, azzal a magabiztossággal, amiből kitűnik, hogy mi, protestánsok különbek vagyunk.

A hazaszeretet, mint kötelesség

A protestáns gondolkodók kimerítően tanítottak a nemzetről, a hazáról, és ezt mindig úgy tették, hogy közben felmutatták azt az isteni gondoskodó szeretetet és áldást, amit a bűnbe esett ember számára a haza ma is jelent.

Megtanulhatjuk tőlük, hogy a haza egyrészt közösség, ami szociális biztonságot nyújt: gondoskodást az elesett emberről, a rászorulóról, s emellett a nemzet tagjainak egymást építő közösségi kapcsolata is virágzik. De olyan különleges élettér is a haza, ahol az egyéniség kiteljesedhet. A haza védelmet is jelent a külső és belső veszéllyel szemben.

Mindezekkel Isten megakadályozta azt a tragédiát, hogy a bűneset miatt elszabadult indulatok után az emberiség történelme teljes káoszba süllyedjen. Készített tehát az Úr az embereknek hazát, olyat, amiben megtartott valamit abból, amit az Éden jelenthetett volna számukra.

Ami karácsonyi igehirdetéseinkből kimarad

Legelőször le kell szögeznünk, hogy a címbeli kijelentés nem teológiai vád: nem rossz írásmagyarázókról és figyelmetlen igehirdetőkről lesz szó a későbbiekben. Nem hiba az, hogy karácsonykor nem arról szólunk, akire előadásom utal majd, hanem Jézus Krisztusról. Mert karácsony az ő ünnepe. Az Ige lett testté, halljunk tehát róla, a Krisztusról minél többet! Erre számít és készül a gyülekezet is, amikor beül a padokba. Csak a nagyapámtól hallott legátustörténet szereplője lepődött meg, amikor a maga számára felfedezte a nagy újdonságot. Felolvasta a karácsonyi történetet a jászolbölcsőről, a betlehemi pásztorokról és az angyalról: „... hirdetett nékik nagy örömet, mert született a megtartó, aki..." – és itt, a bibliaolvasás közben lapoznia kellett; s mivel összeragadtak a lapok, ezért többször ismételte: „született a megtartó, aki". Amíg végül, sikeres lapozás után diadalmasan megtalálta: – az Úr Krisztus!

A törvényt betöltötte

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem." (Mt 5,17)

Jézus Krisztus többször is tanított életének, szolgálatának céljáról. A hegyi beszéd nagy ívű gondolatai között a fenti ige világítja meg Krisztus jövetelének jelentőségét. Tanítása az újdonság erejével hatott hallgatóira, és a sokaság álmélkodott azon, mert „úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók".

Miként viszonyul Jézus és tanítása az ószövetségi törvényhez? Esetleg Jézus szokatlan gondolatai hatályon kívül helyezték a régi törvényt, és attól független, gyökerestől új tant és kegyességet léptettek életbe?

Legjobb befektetés: a továbbadás

Tanúi és részesei vagyunk annak, hogy a szegénység és a gazdagság között egyre nagyobb szakadék tátong. Ezt a szakadékot áthidalandó, sok szegény ember mégis azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha gazdag volna. Mindezidáig virágzott a hitelpiac, ami hozzásegítette a nincsteleneket ahhoz, hogy gazdagnak látszanak. Hasonlóan népszerűek a szerencsejátékok, ahol néhány tipp, vagy ügyes kártyaforgatás ígér gyors meggazdagodást. Alapvetően járja át korunkat ez a sóvárgás a többre, fényesebbre és korlátok nélküli szabadságra. Ezenközben arról sem hallgathatunk, hogy roppant lelki sötétség és erkölcsi nihil uralkodik a szívekben.

A mártír misszionárius

(Molnár Máriára emlékezve)

Szülővárosa és a külmissziói munka támogatói a közelmúltban Várpalotán emlékeztek a 125 éve született Molnár Máriára, a magyar református egyház misszionáriusára, aki Pápua Új-Guinea partjainál, a tengeren halt mártírhalált. Az 1950-ben Mánusz szigetén felállított síremlék őrá és a szigeten működő német evangélikus misszió II. világháborúban mártírhalált halt társaira emlékeztet. A japán katonák mintegy húsz misszionáriust és ugyanennyi német, a Bismarck-szigeteken maradt polgári lakost végeztek ki brutálisan 1943. március 16-án, az Akakize torpedóromboló fedélzetén. Közöttük volt Molnár Mária misszionáriusnő is, aki tizenöt évet töltött a pápuák között.

Mi történt húsvétkor?

Jonathan Edwards neves teológus szerint a történelem értelmezésénél a nem látható szempontokat is figyelembe kell vennünk. Ezt nevezi meta-narrativának, azaz a földi eseményt a vele azonos időben történő mennyei és a pokolbeli történésekkel együtt kell vizsgálni. M is ezt próbáljuk tenni, amikor a következőkben húsvét titkát kutatjuk.

Mi történt nagypénteken?

Ugyanarról az eseményről többféleképpen lehet beszámolni, attól függően, hogy mennyit lát és ért belőle az ember. Lehet egészen felszínesen is, lehet élményszerűen, korrekt-objektív módon, vagy úgy, hogy a szemlélő érti az összefüggéseket is, ismeri a háttér-információkat, és nem csak jelenségeket észlel, hanem a lényeget látja.

A nagypénteki eseményekről is ugyanígy többféle beszámoló készült.

Igyekezzetek a város jólétén!

(Megújulás a fáradozásban)

„... igyekezzetek a város jólétén..., könyörögjetek érte..., mert annak jóléte lesz a ti jólétetek!" (Jer 29,7)

Bár a bibliai idézet a babiloni fogságban élő zsidók számára küldött prófétai üzenet, ez csak még jobban megerősít bennünket abban a látásban, hogy Istennek kifejezett akarata a keresztyének munkálkodása városuk, országuk és a világ jólétén.

Reformátusok a nehéz időkben

(Megújulási kísérletek a magyarországi református egyházban a II. világháború után)

Az I. világháború és Trianon traumája után eszmélődő magyar reformátusság a misszió és evangélizáció végzésében kereste és látta a kibontakozás, a talpra állás legfontosabb eszközét, így ez a szolgálat különösképpen is fontos szerepet kapott az egyház életében. Ez részben sikerült is, ám alig múlt el néhány évtized, amikor ismét padlóra került az ország. A II. világháború szörnyűségei és az ezt követő időszak gazdasági-politikai válsága azonban újabb lendületet adott a korábbi kezdeményezéseknek, s ennek köszönhetően a felelős egyházi vezetőket ismét foglalkoztatni kezdte a belmissziói munka kérdése.

A találkozás öröme

A feltámadott Krisztussal való találkozás mindenkinek nagy örömöt jelentett. Az asszonyok „félelemmel és nagy örömmel" futottak, hogy megvigyék a feltámadás hírét a tanítványoknak. Amikor Jézus először megjelent az övéinek, „megörültek a tanítványok, hogy látják az Urat" (Jn 20,20). És azóta is minden Jézusban hívő embernek öröm, ha csendben őrá figyelhet, vele a hit által együtt lehet.

A Biblia és az egyházak

A keresztyén egyházakban újra és újra fellángolt a vita arról, hogy minek tekintsék a Bibliát: Isten szavának vagy csak egy olyan könyvnek, amiben benne van az Isten szava? Minden állítása igazságnak tekinthető, vagy csakis a megváltást érintő kérdésekben megbízható? Egy szinten áll más vallások alapirataival, vagy felülmúlja azokat?

A továbbiakban azt szeretnénk kedves Olvasóinknak bemutatni, hogy ebben a fontos kérdésben mit tanítanak a különféle keresztyén egyházak, illetve hogyan tükröződik az egyházak Bibliáról vallott felfogása hitvallásaikban.

Megtörtént?

Azok, akik évek óta olvassák az újságokat, nézik a tv műsorait, és hallgatják a rádióadásokat, egyre gyakrabban teszik fel azt a kérdést, hogy amiről ezekből értesülnek, az valóban megtörtént? Hiszen néhány nap múlva ugyanabból a hírforrásból az ijesztő hírek, hitelesnek tűnt történetek cáfolatával is rendszeresen találkoznak.

Valószínű, hogy a hírszerkesztők közül kevesen gondolnak arra, hogy ez a lassan megszokottá váló jelenség egyre bizonytalanabb légkört teremt a társadalomban, aminek következménye az a nagyon gyakran használt megállapítás, hogy ma már nem lehet hinni senkinek, illetve semmiféle ténynek.

Emlékezz meg az útról!

„...emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te Istened!" (5Móz 8,2)

„Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük." (Mt 25,19)

Mindkét bibliai szakaszban számadásról van szó. Isten kegyelme, hogy időnként maga elé állít, és elszámoltat bennünket. Az adventi, karácsonyi, szilveszteri ünnepkörben több alkalom is kínálkozik arra, hogy az úrvacsorára készülve, számadást tehessünk. Ennek most csak egy fontos, keresztyén gyakorlatunkban mellőzött mozzanatára szeretném ráirányítani a figyelmet.

Kövess minket facebookon!