A weboldalon sütiket (cookies) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A honlap további használatával Ön hozzájárulását adja a sütik használatához. Tudjon meg többet az oldalon használt sütikről.

Üdvözlünk a Biblia Szövetség Egyesületnél! Kövess Facebookon facebook 161, iratkozz fel RSS-re feed1, olvasd német de flag1 vagy angol EN Flag1 nyelvű összefoglalóinkat!

www.bibliaszov.hu

Programok

Események nem találhatóak

Cél és működés

Alapí­tó okirat

a magyarországi reformátori alapokon álló egyházak által végzett keresztyén nevelési, gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá családvédelmi tevékenység segí­tését célzó, országos hatáskörű Bibliaisoka létesí­tésére, ill. a Pest Megyei Bí­róság 1989. június 19-én kelt 1 Tsz. 37/1989/2. sz. végzése alapján nyilvántartásba vett Biblia Szövetség nevezetű, jogi személyiséggel rendelkező egyesület által Pécel, Isaszegi u. 20. sz. alatt már fenntartott bibliaiskolai tevékenység továbbfejlesztésére és bőví­tésére, valamint az ezekkel kapcsolatos anyagi, tárgyi és személyi feltételek megteremtésére.

A fenti cí­m alatt - használatra térí­tésmentesen átengedett - épületben már évek óta működtetett Bibliaiskola bőví­tését, továbbfejlesztését mindenekelőtt az érintett egyházakban vallásoktatásra jelentkező 6-18 év közötti gyermekek és ifjak számának dinamikus növekedése és az elégtelen lelkészi /oktatói és nevelői/ létszámból adódó feszültségek indokolják, de a gyülekezetépí­tés és lelki gondozás vonatkozásában jelentkező egyre nagyobb igények is alátámasztják.

Az alapí­tók legfőbb szándéka annak elősegí­tése, hogy a gyülekezeti lelkipásztorok az egyre növekvő vallásoktatási és lelkigondozási feladatoknak - a gyülekezetek tagjaiból önként jelentkező, s a szolgálatra felkészí­tett - munkatársak segí­tségével egyre nagyobb mértékben eleget tudjanak tenni.

 1. Az alapí­tvány elnevezése és jelenlegi székhelye:

  Országos Bibliaiskola létesí­tése egyházi lelki munkások képzése céljából.
  Jelenlegi székhely: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.

 2. Az alapí­tvány célja:

  Az alapí­tvány célja olyan országos hatáskörű Bibliaiskola létrehozása, amely a magyarországi reformátori alapokon álló egyházak gyülekezeteiben és intézményeiben végzendő keresztyén nevelési, lelkigondozási és gyülekezetépí­tési szolgálatra készí­ti fel a gyülekezetek nem lelkészi képesí­tésű tagjait, akik ilyen szolgálatra - élethivatásszerűen, vagy főfoglalkozásuk mellett - Isten iránti hálaadással, örömmel vállalkoznak és e szolgálat végzésére alkalmasak.

 3. Az alapí­tványi cél megvalósí­tásának feltételei és főbb eszközei:
  1. Az Országos Bibliaiskolabeindí­tásához szükség van
   • megfelelő oktatói és kiszolgáló helyiségekkel ellátott épület biztosí­tására, amely évi 8-9 hónapos foglalkozás mellett egyidejűleg legalább 50-60 fő egyházi lelki munkás képzését lehetővé teszi;
   • a helyben lakás, azaz a kollégiumi elhelyezés megteremtésére a fenti létszámú hallgatók, az ott állandóan foglalkoztatott tanerők, valamint az egyéb feladatokat ellátó személyzet részére;
   • megfelelő tanterv kidolgozására az alap, közép és felsőfokú bibliaiskolák részére és a későbbiekben szükséges továbbképzésre.

   Az alapí­tványi cél megvalósí­tásánál alapul a teljes Szentí­rást kell tekinteni és igénybe kell venni a Biblián alapuló hit- és erkölcsi igazságok, a reformátori Hitvallások és taní­tások ismertetésének, valamint széleskörű elterjesztésének modern eszközeit is. /Ilyenek pl.: könyvkiadás, a tananyag jobb megértését elősegí­tő dolgozatok, jegyzetek, video- és magnófelvételek készí­tése és terjesztése, stb./

   Az alapí­tvány fontos célkitűzése, hogy az ORSZÁGOS BIBLIAISKOLA evangélizációk, konferenciák, táborok, csendesnapok megrendezésével a gyakorlatban is segí­tse a keresztyén nevelési eredmények megszilárdí­tását célzó családvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálati ágak kiépí­tését és működtetését. Ennek keretében tevékenykedhet pl. a házasságra, gyermekvállalásra felkészí­tő, az ifjú házasok gondozását segí­tő, narkomániás- és iszákosmentő célzatú, evangélizáló, hitmélyí­tő, lelkigondozó, továbbá a betegek és idősek gondozását végző szolgálat is.

   Az alapí­tók céljaik megvalósí­tásához a magyarországi reformátori alapokon álló egyházak megújulásán munkálkodó BIBLIA-SZÖVETSÉG lelkészi szolgálatában álló tagjainak, ill. hí­vő gyülekezeti munkásainak közreműködését és szolgálatát kí­vánják igénybe venni, mely módon az alapí­tványi cél megvalósí­tásának személyi feltételei biztosí­thatók.

  2. Az Alapí­tvány közhasznú szervezetként működik. A nevelést, oktatást, és ennek háttere biztosí­tását, a gyermek- és ifjúságvédelmet mint célszerinti tevékenységet közhasznú tevékenységként végzi.

   Munkálkodása révén a legszélesebb társadalmi rétegeknek szeretné lehetővé tenni az országos bibliaiskola megvalósult célkitűzéseinek igénybevételét, í­gy abból bárki részesülhet.

 4. Az alapí­tvány alapí­tói és az alapí­tványi összeg meghatározása:
  Az alapí­tók neve Lakcí­me Összeg
  Bárdy Ferenc és neje Szoboszlai Sára 1139 Bp., Fiastyúk u. 71/a. 10.000 Ft
  Sí­pos Ete Álmos 1089 Bp., Üllői út 90. 10.000 Ft
  Asztalos Zoltán 4200 Hajdúszoboszló, Csokonai u. 32. 10.000 Ft
  dr. Tárczyné dr. Tuma Lenke 1041 Bp., Kassai u. 54. 10.000 Ft
  Pásztor Gyula 2119 Pécel, Árpád u. 17/a. 10.000 Ft
  Bükkösi Miklós 1082 Bp., Baross u. 79. 10.000 Ft

  Összesen 60.000 Ft

 5. Az alapí­tványi vagyon kezelése és az alapí­tvány képviselete, felügyelete:
  1. Az alapí­tvány vagyonának kezelésével és az alapí­tvány képviseletével /Kuratórium/ alapí­tók a következő személyeket bí­zzák meg:

   Név Lakcí­m
   Földvári Tibor 1026 Budapest, Torockó tér 1.
   Kiss Mihály 2211 Vasad, Kossuth u. 23.
   Kurgyis László 2120 Dunakeszi, Rákóczi u. 30.
   Weber István 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. II/1.
   Zila Péter 2151 Fót, Károlyi I. út 1.

   A kuratórium tagja mindenkor csak a Biblia Szövetség tagja lehet. A kuratórium tagjainak száma jelenleg 5 fő. A kuratórium elnöke: Zila Péter, helyettese Földvári Tibor, aki az elnök tartós akadályoztatása esetén ellátja az elnöki teendőket.

   A kuratórium valamennyi kérdés eldöntéséről nyí­lt szavazással határoz, általában egyszerű szótöbbséggel. A kuratórium határozatképes, ha a határozat meghozatalánál legalább 4 tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

   A kuratórium összehí­vásáról szükség esetén, vagy bármeny tag kérésére az elnök köteles gondoskodni. A Kuratóriumot í­rásban kell évente legalább kétszer összehí­vni a napirend egyidejű közlésével. A kuratóriumi ülések nyitottak. Ugyancsak az elnök, vagy helyettese jogosult a kuratórium nevében utalványozni, jogokat és kötelezettségeket vállalni.

   Az Alapí­tványnak olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből egyértelműen kitűnik a Kuratórium határozatainak tárgya, hatálya, ideje, a szavazók aránya és, ha lehetséges, akkor személye is.

   A Kuratórium dönt:
   • az éves költségvetésről
   • az anyagiak felhasználásáról, a támogatások rendjéről
   • a foglalkoztatottak számáról és személyéről
   • munkáltatói kérdésekről
   • az éves beszámolók, a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
   • fegyelmi kérdésekben
   • a Felügyelő Bizottság jelentésének ajánlásairól, előí­rásuk végrehajtásáról
   • a belső szabályzatok elfogadásáról

   Az alapí­tványhoz magán személy és jogi személy is csatlakozhat.

   Az alapí­tvány vagyona kizárólag az alapí­tványi célok elérése érdekében használható fel.

  2. Az Alapí­tvány működésének, gazdálkodásának felügyeletével az alapí­tók Felügyelő Bizottságot bí­znak meg, amelynek tagjai a következők:

   • (elnök): Kiss László 1185 Budapest, Bajcsy-Zs. u. 39/a.
   • (tag): Kosteleczki Jánosné 1174 Budapest, Ady E. u. 46.
   • (tag): Puskás Ildikó 1119 Budapest, Fejér Lipót u. 61. VII/52.

   Munkáját az elnök szervezi és irányí­tja. A Bizottság tevékenységét önmaga által megállapí­tott ügyrend szerint végzi. Az ellenőrzés során tapasztaltakról jelentést készí­t, amelyet a Kuratórium elnökének továbbí­t.

   A Felügyelő Bizottság a célszerinti tevékenységet súlyosan veszélyeztető intézkedést a jelentés továbbí­tásától a Kuratórium intézkedéséig jogosult felfüggeszteni. Ilyen jellegű döntéséről az intézkedés bevezetésével egyidejűleg a Bizottság az alapí­tókat is értesí­ti.

   Egyéb eljárási jogosultsága az 1997. évi CLVI. törv. 11. §-ban megfogalmazottak szerint van.

   Kuratórium - amennyiben a feltárt hibák helytállóak - határidő kitűzésével azok kiküszöbölésére az intézkedést megteszi, és erről a Felügyelő Bizottságot és az alapí­tókat egyidejűleg értesí­ti.

   A Felügyelő Bizottság elnöke és felkért tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

  3. A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság közhasznúságot érintő határozatait, valamint a közhasznúsági jelentést a Biblia Szövetség folyóiratában hozza nyilvánosságra.

  4. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az 1997. évi CLVI. törv. 8. §-ban meghatározott eseteken kí­vül az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója javára bármilyen javadalmazást (munkabér, tiszteletdí­j stb.) állapí­tanak meg.

  5. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja (a bizottsági tagokra és a Kuratóriumra tekintettel) - és a Kuratórium tagja közül nem vehet részt a határozathozatalban az a személy, aki a 6. d) bekezdésben meghatározott esetekben - közeli hozzátartozó. (PTK. 685. § b. pont.)

  6. Az Alapí­tvány közhasznú gazdálkodásával kapcsolatos irataiba megkeresésre, az ok megjelölésével, í­rásban közölt időpontban bárki betekinthet. A nyilvános kuratóriumi ülések tárgyalási anyagába minden résztvevő az ülés időpontjában - ennek előre történő jelzése nélkül is - betekinthet.

 6. Csatlakozás az alapí­tványhoz

  Az alapí­tványhoz bármely természetes, vagy jogi személy, hazai, vagy külföldi szervezet csatlakozhat, amennyiben a csatlakozó az alapí­tvány fentiekben részletezett célkitűzéseivel egyetért és azok megvalósí­tását anyagilag, vagy egyéb módon támogatni kí­vánja.

  Az Alapí­tó Okirat 2./ pontjában foglalt alapí­tványi cél megvalósulásának döntő feltétele az oktatás és a kollégiumi elhelyezés lehetőségeit biztosí­tó épület/ek/ rendelkezésre állása, amelynek anyagi eszközeit társadalmi úton - rövid időn belül - aligha lehetséges biztosí­tani.

  Ezért - a feladat jelentőségére, közérdekű jellegére és megoldásának sürgősségére való tekintettel - alapí­tók kérik az illetékes állami szerveket, hogy az alapí­tványi célnak megfelelő objektum biztosí­tására, az alapí­tványhoz történő csatlakozásra lehetőségeiket megvizsgálni szí­veskedjenek.

  Az alapí­tvány nyitottságára jellemző, hogy az országhatáron kí­vüli területről történő jelentkezés estén részt kí­ván venni az ott végzendő keresztyén nevelési és gyülekezetépí­tési szolgálatok lelki munkásainak képzéséből is, amennyiben ennek összes feltételei megteremthetők.

 7. Az alapí­tvány anyagi támogatása:

  Az alapí­tvány célkitűzései anyagi támogatási lehetőségének biztosí­tására a kuratórium az Országos Takarékpénztárnál, vagy más pénzintézetnél csekkszámlát nyittat, s az adományok erre a csekkszámlára fizethetők be.

 8. Záró rendelkezések:

  Alapí­tók kijelentik, hogy az alapí­tvány vállalkozási tevékenységet egyelőre nem végez és ilyen tevékenységet később is csak olyan módon kí­ván folytatni, amely kifejezetten segí­ti az alapí­tvány céljának megvalósí­tását. Vállalkozása nem veszélyeztetheti a cél megvalósí­tását, bevétele fel nem osztható, az alapí­tványi cél megvalósí­tására kell fordí­tani.

  Az alapí­tvány - célkitűzéseiből is következően - pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak támogatást nem ad, tőlük el nem fogad. Országgyűlési képviselő-, megyei-, fővárosi önkormányzati képviselő választáson jelöltet nem állí­t, nem támogat.

  Ezen alapí­tványt alapí­tók határozatlan időre hozzák létre, és megszűnése esetén az alapí­tványi vagyon a Biblia Szövetségre (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b.) száll.

A Vizsolyi Biblia kinyomtatása 400. évfordulójának évében.

Budapest, 2000. november 23.

(Ezen okirat az 1990. július 7-én kelt és 1997. szeptember 19-én először, 1998. május 20-án másodszor módosí­tott Alapí­tó okirat ismételten módosí­tott változata.)

Filmismertető

Noé
2014. március 29. szombat
Darren Aronofsky Noé című filmje merészen birkózik a Szentírás szövegével, amelynek eredménye egy...
Őrült, dilis szerelem (Crazy Stupid Love)
2011. szeptember 13. kedd
színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték Íme, egy szellemesen okos mozi – még az...
Vadállatok (Savages)
2012. október 13. szombat
Minden kétséget kizáróan az év legtalálóbb filmcímének képzeletbeli díját Oliver Stone...
Csúcshatás (Limitless)
2011. április 18. hétfő
(színes, feliratos, amerikai akcióthriller, 105 perc, 2011)  A Csúcshatás lehetne sokkal...
Fertőzés (Contagion)
2011. október 26. szerda
színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi dráma, 106 perc, 2011 A Fertőzés című film leginkább a...
Szerelempróba (Fireproof)
2011. április 01. péntek
„Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és...
Phillips kapitány
2013. november 25. hétfő
2013-ban sorra mutatták be az izgalmasabbnál izgalmasabb túlélő drámákat a rangos nemzetközi...
Skyfall
2012. október 27. szombat
A legújabb James Bond film igazi sztárparádé. A 007-es ügynök-sorozat 50. születésnapját nem...
A hatalom árnyékában (The Ides of March)
2012. január 27. péntek
színes, feliratos, amerikai filmdráma, 101 perc, 2011 Hazai bemutató: 2012. január 26. A...
A Wall Street farkasa és Walter Mitty titkos élete
2014. január 01. szerda
Az idei ünnepi mozikínálat több meglepetést is tartogatott a mozirajongók számára. Sokan már az...

Könyvismertető

Fűtő Róbert: Béküljünk ki! ...de hogyan?
2013. november 04. hétfő
A legtöbb keresztyén könyv azt mutatja be, hogy milyennek kellene lennie a jól működő keresztyén...
A viskó
2011. január 13. csütörtök
A Biblia Szövetség Fontos kérdések előadássorozatának...
Véletlenül milliárdos
2010. november 16. kedd
A közösségi háló (The Social Network) c. film bemutatójának másnapján tartotta...
Reflektorfényben a túlevés
2013. június 03. hétfő
„Isten a falánkságot (más szóval a túlevést) bűnnek tartja: 'Mert a dőzsölő és a falánk...
Társtaláló
2012. december 13. csütörtök
Egy fiú, aki 18 évesen lemondott az addig bevett szokásként gyakorolt randevúzgatásról, 5 évvel...
Egy guru halála
2013. január 04. péntek
Az író a gyermekkora bemutatásával kezdi a könyvet, valós és tényszerű képet festve a...
12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt
2013. október 07. hétfő
A napokban olvastam egy cikket a magyarországi válások számáról. Megdöbbentő számadatok állnak...

Képek

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

Cikkajánló Biblia és Gyülekezet folyóiratunkból

Ami karácsonyi igehirdetéseinkből kimarad

Legelőször le kell szögeznünk, hogy a címbeli kijelentés nem teológiai vád: nem rossz írásmagyarázókról és figyelmetlen igehirdetőkről lesz szó a későbbiekben. Nem hiba az, hogy karácsonykor nem arról szólunk, akire előadásom utal majd, hanem Jézus Krisztusról. Mert karácsony az ő ünnepe. Az Ige lett testté, halljunk tehát róla, a Krisztusról minél többet! Erre számít és készül a gyülekezet is, amikor beül a padokba. Csak a nagyapámtól hallott legátustörténet szereplője lepődött meg, amikor a maga számára felfedezte a nagy újdonságot. Felolvasta a karácsonyi történetet a jászolbölcsőről, a betlehemi pásztorokról és az angyalról: „... hirdetett nékik nagy örömet, mert született a megtartó, aki..." – és itt, a bibliaolvasás közben lapoznia kellett; s mivel összeragadtak a lapok, ezért többször ismételte: „született a megtartó, aki". Amíg végül, sikeres lapozás után diadalmasan megtalálta: – az Úr Krisztus!

Szegénység a keresztyén gyülekezetekben

Hazánk lakosságának jelentős része küzd anyagi jellegű problémákkal. Kétségtelen, hogy a szegénység megjelent és egyre inkább jelen lesz közösségeinkben, gyülekezeteinkben is. Kell-e segítenünk az ilyen helyzetbe került hívő testvéreknek, rászoruló gyülekezeti tagoknak vagy a hozzánk forduló embereknek? – fogalmazódik meg sok emberben a kérdés. Tudjuk, hogy több gyülekezetben is működik szervezett gyülekezeti diakónia. Máshol azonban – nem feltétlenül az önzetlen keresztyéni szeretettől indíttatva, sokkal inkább a jelentős anyagi haszon reményében – szerveznek nyereségorientált szeretetszolgálati tevékenységet. Vagyis, a szeretetből fakadó diakónia csak álca, valójában a pénzhiány megoldására szolgáló erőfeszítés. Ennek, a nem szeretetből fakadó diakóniának egyetlen alternatívája az Úr iránti és a testvéri-felebaráti szeretetből fakadó szeretetszolgálat lehet, aminek mintáját a Szentírásban találjuk meg.

Mi történt nagypénteken?

Ugyanarról az eseményről többféleképpen lehet beszámolni, attól függően, hogy mennyit lát és ért belőle az ember. Lehet egészen felszínesen is, lehet élményszerűen, korrekt-objektív módon, vagy úgy, hogy a szemlélő érti az összefüggéseket is, ismeri a háttér-információkat, és nem csak jelenségeket észlel, hanem a lényeget látja.

A nagypénteki eseményekről is ugyanígy többféle beszámoló készült.

A Biblia és az egyházak

A keresztyén egyházakban újra és újra fellángolt a vita arról, hogy minek tekintsék a Bibliát: Isten szavának vagy csak egy olyan könyvnek, amiben benne van az Isten szava? Minden állítása igazságnak tekinthető, vagy csakis a megváltást érintő kérdésekben megbízható? Egy szinten áll más vallások alapirataival, vagy felülmúlja azokat?

A továbbiakban azt szeretnénk kedves Olvasóinknak bemutatni, hogy ebben a fontos kérdésben mit tanítanak a különféle keresztyén egyházak, illetve hogyan tükröződik az egyházak Bibliáról vallott felfogása hitvallásaikban.

Igyekezzetek a város jólétén!

(Megújulás a fáradozásban)

„... igyekezzetek a város jólétén..., könyörögjetek érte..., mert annak jóléte lesz a ti jólétetek!" (Jer 29,7)

Bár a bibliai idézet a babiloni fogságban élő zsidók számára küldött prófétai üzenet, ez csak még jobban megerősít bennünket abban a látásban, hogy Istennek kifejezett akarata a keresztyének munkálkodása városuk, országuk és a világ jólétén.

Alapítsunk új egyházat?

A reformáció emléknapjához közeledve a protestáns egyházak felsorolják azokat az érveket, kritikai megjegyzéseket, amelyekkel igazolni akarják létjogosultságukat. Ilyenkor elhangzik az ún. nyugati (római), ill. keleti (bizánci) keresztyénség kritikája, azzal a magabiztossággal, amiből kitűnik, hogy mi, protestánsok különbek vagyunk.

A mártír misszionárius

(Molnár Máriára emlékezve)

Szülővárosa és a külmissziói munka támogatói a közelmúltban Várpalotán emlékeztek a 125 éve született Molnár Máriára, a magyar református egyház misszionáriusára, aki Pápua Új-Guinea partjainál, a tengeren halt mártírhalált. Az 1950-ben Mánusz szigetén felállított síremlék őrá és a szigeten működő német evangélikus misszió II. világháborúban mártírhalált halt társaira emlékeztet. A japán katonák mintegy húsz misszionáriust és ugyanennyi német, a Bismarck-szigeteken maradt polgári lakost végeztek ki brutálisan 1943. március 16-án, az Akakize torpedóromboló fedélzetén. Közöttük volt Molnár Mária misszionáriusnő is, aki tizenöt évet töltött a pápuák között.

A törvényt betöltötte

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem." (Mt 5,17)

Jézus Krisztus többször is tanított életének, szolgálatának céljáról. A hegyi beszéd nagy ívű gondolatai között a fenti ige világítja meg Krisztus jövetelének jelentőségét. Tanítása az újdonság erejével hatott hallgatóira, és a sokaság álmélkodott azon, mert „úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók".

Miként viszonyul Jézus és tanítása az ószövetségi törvényhez? Esetleg Jézus szokatlan gondolatai hatályon kívül helyezték a régi törvényt, és attól független, gyökerestől új tant és kegyességet léptettek életbe?

Megtörtént?

Azok, akik évek óta olvassák az újságokat, nézik a tv műsorait, és hallgatják a rádióadásokat, egyre gyakrabban teszik fel azt a kérdést, hogy amiről ezekből értesülnek, az valóban megtörtént? Hiszen néhány nap múlva ugyanabból a hírforrásból az ijesztő hírek, hitelesnek tűnt történetek cáfolatával is rendszeresen találkoznak.

Valószínű, hogy a hírszerkesztők közül kevesen gondolnak arra, hogy ez a lassan megszokottá váló jelenség egyre bizonytalanabb légkört teremt a társadalomban, aminek következménye az a nagyon gyakran használt megállapítás, hogy ma már nem lehet hinni senkinek, illetve semmiféle ténynek.

Mi történt húsvétkor?

Jonathan Edwards neves teológus szerint a történelem értelmezésénél a nem látható szempontokat is figyelembe kell vennünk. Ezt nevezi meta-narrativának, azaz a földi eseményt a vele azonos időben történő mennyei és a pokolbeli történésekkel együtt kell vizsgálni. M is ezt próbáljuk tenni, amikor a következőkben húsvét titkát kutatjuk.

A hiszékenység csapdái

Mai világunk egyre hangosabban, és egyre több mindent próbál eladni nekünk. Ha a tévét nézzük, vagy egy-egy napilapot olvasunk, (de még a keresztyén folyóiratokra, újságokra is igaz), hogy telis tele van nélkülözhetetlennek beállított árúk kínálatával. Mindig hangosabb reklámok özöne vesz minket körül a divat, a háztartás, az elektronika, a szórakozás és még inkább a gyógyászat témakörében. Egyre nehezebben tudunk ezek között eligazodni, és sokszor egy-egy kínálatnak be is ugrunk. Majd pedig vagy felfedezzük, hogy hitetés áldozatai lettünk, vagy nem, és az így szerzett nagyszerű cikkek, módszerek, életmódi tanácsok rabszolgáivá válunk; sőt apostolaivá lépünk elő. Sajnos, a keresztyén gyülekezetekben is gyakran találkozunk a legkülönbözőbb gyógyhatású csodaszerek elkötelezett apostolaival és terjesztőivel.

Reformátusok a nehéz időkben

(Megújulási kísérletek a magyarországi református egyházban a II. világháború után)

Az I. világháború és Trianon traumája után eszmélődő magyar reformátusság a misszió és evangélizáció végzésében kereste és látta a kibontakozás, a talpra állás legfontosabb eszközét, így ez a szolgálat különösképpen is fontos szerepet kapott az egyház életében. Ez részben sikerült is, ám alig múlt el néhány évtized, amikor ismét padlóra került az ország. A II. világháború szörnyűségei és az ezt követő időszak gazdasági-politikai válsága azonban újabb lendületet adott a korábbi kezdeményezéseknek, s ennek köszönhetően a felelős egyházi vezetőket ismét foglalkoztatni kezdte a belmissziói munka kérdése.

Gyermeknevelés - fegyelem és engedés

Ha Isten gyermekekkel ajándékozott meg, akkor azt a különleges missziói küldetést is adta, hogy a szeretet, gondoskodás, tanítás és nevelés nyelvén vigyük őket közelébe. A szülők gyermekeik iránti kapcsolatában is Isten lénye kell, hogy kiábrázolódjon.

A kisgyermek apját, anyját mindenhatónak gondolja, minden bújával-bajával hozzá szalad, az átélt szeretet, védelem, gondoskodás Isten tulajdonságait körvonalazza számára. A pozitív szülőélmények a későbbiekben jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy bizalommal várja a fentről jövő segítséget – immár a Mindenhatótól.

Mit jelent az Urat hordozni a családban?

Lelki gyengeség - Isten közelségének hiánya

„Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az Ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek." (Jak 4,7-8) Arról olvastunk most, hogy valaki ellenáll az Ördögnek, és az elfut tőle.

Az 1956-os eseményekkel kapcsolatos filmet néztünk meg a családdal közösen. Megrázott bennünket, hogy a hősök elpusztultak a mérhetetlen túlerővel szemben, és ügyük is elveszett. Visszagondolva, milyen furcsa lenne úgy megrendezni ezt a filmet, hogy a fegyvertelen emberek elől a tankok „elszaladnak". Pedig itt és most hasonló biztatásról olvasunk: álljatok ellent, és az ellenség el fog futni! Milyen fantasztikus erő, óriási hatalom kellene ahhoz, hogy a túlerőben lévő ellenség elfusson.

A találkozás öröme

A feltámadott Krisztussal való találkozás mindenkinek nagy örömöt jelentett. Az asszonyok „félelemmel és nagy örömmel" futottak, hogy megvigyék a feltámadás hírét a tanítványoknak. Amikor Jézus először megjelent az övéinek, „megörültek a tanítványok, hogy látják az Urat" (Jn 20,20). És azóta is minden Jézusban hívő embernek öröm, ha csendben őrá figyelhet, vele a hit által együtt lehet.

Kövess minket facebookon!